Calligraphies de michel d'anastasio sur www.script-sign.com l'artiste calligraphe michel D'anastasio / artist calligrapher michel D'anastasio Calligraphie d'alphabet hébreu - Hebrew alphabeth calligraphy - כת׳בה תמה - קל׳גרפ׳ה calligraphie d'alphabet abstrait /abstract calligraphy alphabet Calligraphie d'alphabet latine / Latin calligraphy alphabet Les expositions de calligraphie / The exhibitions of calligraphy Les projets en cours ou futurs / The calligraphy projects ongoing or future

  I  Accueil  I  Sommaire  I  L’artiste calligraphe
  I  Calligraphie hébraïque  I  Calligraphie latine
Calligraphie abstrait  I  Expositions  I  Cours - Stages
  I  Cours de calligraphie hébraïque  I  Mécénat
  I  Commande  I  Vidéos  I  Interview
  I  Biographie / portefolio  I  Projets
  I  Newsletter  I  Liens  I Contact


Me suivre sur le réseau Instagram hebrew_calligrapher Me suivre sur le réseau facebook.com Me suivre sur le réseau Twitter.com Michel D'anastasio sur linkedin.com  
Exposition de calligraphie dans la Synagogue "Jérusalem" à Prague du 25 avril au 3 octobre 2010
Exposition de calligraphie dans la Synagogue "Jérusalem" à Prague du 25 avril au 3 octobre 2010  

 

Exposition dans la synagogue Jérusalem - Prague

 

Exposition individuelle
dans la Synagogue "Jérusalem" - Prague - République Tchèque

 

Judaica I Calligraphy

 

- Exposition du 25 avril au 3 octobre 2010
L’exposition est ouverte tous les jours de 11h00 à 17h00 (sauf samedis et fêtes juives)

 

- Exhibition from 25 April to 3 october 2010

The exhibition is open every day from 11h00 to 17h00 (except Saturdays and the jewish feasts)

 

- Vernissage le dimanche 25 avril 2010 à 11 h

A la Synagogue “Jérusalem” 7, rue de Jérusalem, Prague 1 - République Tchèque

 

- Opening Sunday 25 April 2010 at 11h00

the "Jerusalem" Synagogue 7, Jerusalem Street, Prague 1 Czech Republic

 

> Téléchargez le carton d'invitation du vernissage

> Download the opening invtation

 

photographies de l'exposition

   
 

 

La Communauté Juive de Prague

 

Le travail du calligraphe français Michel D'Anastasio est en Europe centrale à ce jour méconnu. Avec son concept unique, il dépasse les possibilités de la calligraphie comme un art de l’écriture sur papier, verre ou sur toile. Les lettres et les textes hébraïques magnifiquement calligraphiés sont soigneusement mis en valeur dans une scène raffinement éclairée, enrichis d'une expression de la nature presque théâtral ; les compositions sont photographiées, ainsi, l'œuvre final n'est plus seulement la calligraphie en elle même, mais la photographie-médiatrice qui contient le travail écrit. Le caractère profondément méditatif de sa calligraphie atteint une dimension nouvelle et mystique : très personnelle et révélatrice.

 

L’exposition « Judaica Calligraphy » permets aux Pragois de découvrir une sélection des créations de Michel D'Anastasio de ces quatre dernières années.

 

Exposition organisée avec le soutien de l'Institut Français de Prague

et l'aide financière du Ministère de la Culture de la République tchèque

 

 


Jewish Community of Prague

 

Work of French calligrapher Michel D'Anastasio is in central Europe so far unknown. With his unique artistic concept he surpasses the possibilities of calligraphy as an artwork beautifully written on paper, glass or canvas. Masterfully pictured Hebrew letters and texts are thoroughly arranged to the dramatically lighted environment adding to its expression almost theatrical nature; the whole composition is being photographed so the final work of art is not anymore the calligraphy by itself but the picture which intervenes the scene containing written works. Deeply meditative character of his calligraphy has though obtained new and mystic dimension: very personal and revealing.

 

Exhibition Judaica Calligraphy presents to the Prague public the selection of Michel D'Anastasio's creations in the last three years.

 

Exhibition takes place with help of the French Institute Prague

and with financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic

 

 

 

 

Židovská obec v Praze

 

Dílo francouzského kaligrafa Michele D'Anastasio je ve střední Evropě dosud neznámé. Svou jedinečnou uměleckou koncepcí přesahuje možnosti kaligrafie jako díla krasopisně napsaného na papíře, skle nebo plátně. Mistrovsky vypracovaná hebrejská písmena a texty totiž pečlivě aranžuje do dramaticky osvětleného prostředí, dodávajícího jeho vyjádření až divadelní charakter; celou kompozici potom fotografuje, takže výsledným dílem není jen kaligrafie sama o sobě ale fotografie, která nám scénu obsahující psané dílo zprostředkuje. Hluboce meditativní charakter jeho kaligrafií tak dostává nový, mystický rozměr - velice osobní a výmluvný.


Výstava Judaica Calligraphy představuje pražské veřejnosti výběr z D'Anastasiovy tvorby posledních tří let.

 

Výstava probíhá ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze

a za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

 

 

 

Central European Culture

HEBRAIC ART IN CENTRAL EUROPE

Exposition itinérante sur l’art de la calligraphie hébraïque de l’artiste Michel D’Anastasio.
Elle parcourra les régions principales de l’Europe centrale,  habitées par les juifs « ashkénazes »  en symbolisant leur identité culturelle forte est importante, par sa langue et de ses écritures hébraïques, donc l'hébreu.
Mes œuvres seront présentées sur des supports comme le papier et surtout avec ce nouveau concept créé par l’artiste, qui est de photographier ses propres œuvres tout en exploitant l’univers de la photographie ou les jeux de lumières, d’ombres, et des couleurs apportent une grande richesse étonnante au symbole de chaque lettre hébraïque calligraphiée.
L’exposition commencera en Avril 2010 dans la synagogue « Jubilée » à Prague dans le centre historique juif pour une durée de 6 mois.
Et je suis à la recherche d’autres lieux d’expositions dans les pays d’Europe  centrale : Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Autriche, Pologne, Slovène, Allemagne, Liechtenstein et la Suisse, etc.

 

NOMADIC EXHIBITION ON ART OF HEBREW CALLIGRAPHY
BY MICHEL D’ANASTASIO

The show will travel to all main regions of Ashkenazi culture in Central Europe which should represent hommage to this people of strong and important cultural identity, it's language and writings of old testament (Torah). Exhibition presents works on paper and works of new artistic concept: to capture writing on camera in the chiaroscuro ambiance helping to animate colours and riches of symbolism to each letter of hebrew alphabet.
Show starts in April 2010 in Prague Jubileum synagogue based in the jewish historic center of the city for 6 months.
Currently I am in search of another places suitable to host this exhibition in: Slovakia, Hungary, Austria, Poland, Slovenia, Germany, Liechtenstein and Switzerland.

 

 

 

© 2021 - Evolusign - l'agence de création ® - www.script-sign.com - Mentions légales   www.script-sign.com sur facebook.com  script-sign.com sur Twitter.com  Michel D'anastasio sur inkedin.com  Hebrew calligraphy   Instagram
Les textes et les images de ce site sont soumis au code de la propriété intellectuelle et ne peuvent être utilisés sans l’accord de leurs auteurs.
 https://www.planethoster.com/goph-c6dc8bcbb19bd5b PlanetHoster Partenaire - Promotions d'hébergements en utilisant le code promotionnel suivant : PHA-PlanetHosterPromo
 

Accueil >
Sommaire >
L'artiste >
Projets >
Commande >
Mécénat >
Contact >

Calligraphie hébraïque >
Calligraphie latine >
Calligraphie Abstraite >
Calligraphie gestuelle >
Démonstration >
Nouveautés >

Les expositions >
Exposition Metz >
Exposition Tel-Aviv
>
Exposition Prague >
Exposition Besançon >
Exposition Moscou >
Exposition d'ormesson
>
Callifest 2008 Mumbai -India >
Exposition à Malte et Gozo >
Exposition à Bruges >

Dossier presse >
Pressbook hébreu >
Article de presse >
Interview
>
Cours de calligraphie hébraïque >
Cours - Stages >

Newsletter >
Liens / links >
Plan du site >